Przejście na początek strony

Regulamin Serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp”

Regulamin stanowi prawną podstawę funkcjonowania i korzystania z serwisu girache.eu, udostępnianego w domenie girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp”. Właścicielem i administratorem Serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp” jest GYRACHE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791793, NIP: 9462689696, REGON: 383690539, adres poczty elektronicznej: hello@girache.eu, telefon kontaktowy: (+48) 791 222 712.

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w Sklepie Online, świadczenia i korzystania z usług oferowanych lub dostępnych za pośrednictwem serwisu girache.eu oraz aplikacji mobilnej „GirApp” oraz prawa i obowiązki Użytkowników/Użytkowniczek, w szczególności Użytkowniczek, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Spółki.

Warunkiem korzystania z serwisu girache.eu, aplikacji mobilnej „GirApp” oraz oferowanych za ich pośrednictwem usług oraz dokonywania zakupów w Sklepie Online jest uprzednie zapoznanie się przez Użytkowniczkę/Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies i ich akceptacja w całości.

Regulamin

I. Definicje

Aplikacja – aplikacja „GirApp” przeznaczona na urządzenia typu smartfon lub tablet, służąca do wykonywania ćwiczeń przeciwdziałających syndromowi technicznej szyi (Forward Head Posture) oraz przesyłania parametrów ćwiczeń do systemu informatycznego prowadzonego przez Spółkę w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkowniczki/Użytkownika.

Ćwiczenia – ćwiczenia wspierające budowanie poprawnej postawy i przeciwdziałające syndromowi technicznej szyi (Forward Head Posture) Użytkowniczki/Użytkownika, wykonywane przez Użytkowniczkę/Użytkownika z wykorzystaniem Urządzenia i Aplikacji. Ćwiczenia wchodzą w zakres Planów Treningowych dostępnych w Aplikacji w wersji GirApp PRO.

Pakiety dodatkowe Usług – „GirPaq” zawierające zakres Usług szczegółowo opisanych Serwisie i dostępnych do zakupu w Aplikacji „GirApp”.

Konsultacje – Usługa polegająca na konsultacji Specjalisty zamawiana przez Użytkownika/Użytkowniczkę za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji „GirApp” na zasadach określonych w Regulaminie.

Specjalista – Specjalista wykonujący jeden ze wskazanych zawodów: fizjoterapeuta, rehabilitant, terapeuta, lekarz, świadczący usługi na rzecz Użytkowniczek/Użytkowników z wykorzystaniem niektórych funkcjonalności Serwisu i/lub Aplikacji. Usługi Specjalistów dostępne są w wariancie „PRO”.W Serwisie i Aplikacji Specjalista określony jest jako „GirCoach”.

Użytkowniczka/Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, niezależnie od tego, czy zarejestrowała konto czy nie. Użytkownikami mogą być konsumenci i przedsiębiorcy. Z usług mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz Podopieczni, za zgodą oraz nadzorem Opiekuna.

Podopieczny – należy przez to rozumieć osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, ale której rodzicem lub opiekunem prawnym jest Opiekun, który wyraził zgodę na udostępnianie urządzenia. Podopiecznemu, zgodę na udostępnianie danych z jego urządzenia, zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdzenie Opiekuna, że zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

Opiekun – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która jest właścicielem telefonu lub tabletu, na którym zainstalowana jest Aplikacja „GirApp” skonfigurowana z urządzeniem będącym w posiadaniu Podopiecznego.

Cena – cena Produktu lub wynagrodzenie za świadczenie Usług. Cena danego Produktu lub Usługi znajduje się w opisie każdego z Produktów lub Usługi w Serwisie i/lub Aplikacji „GirApp”.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Sklep Online – sklep internetowy „GirStore” prowadzony przez Spółkę w Serwisie i pod adresemgirache.pl.

Konsument – Użytkowniczka/Użytkownik dokonująca/y ze Spółką czynności prawnej, takiej jak zakup w Sklepie Online, niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – zbiór danych umieszczonych w Aplikacji przypisany do danego Użytkownika/Użytkowniczki, w ramach którego przechowywane są informacje o Użytkowniku/Użytkowniczce. Konto umożliwia i jest niezbędne do zarządzania informacjami dotyczącymi Użytkowniczki/Użytkownika oraz dokonywanie wszelkich czynności prawnych lub faktycznych przypisywanych Użytkownikowi/Użytkowniczce, możliwych do wykonania za pośrednictwem Konta, w szczególności korzystania z Usług.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników/Użytkowniczek przez Spółkę oraz określający rodzaje plików cookies i zasady ich stosowania przez Spółkę w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji przez Użytkowników/Użytkowniczki dostępny tutaj.

Produkty – produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Online.

Regulamin – niniejszy regulamin stanowiący ogólne warunki umowy zawieranej pomiędzy Spółką oraz Użytkownikiem/Użytkowniczką.

Serwis – serwis pod adresem girache.eu prowadzony przez Spółkę.

Spółka – GYRACHE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000791793, NIP: 9462689696, REGON: 383690539, adres poczty elektronicznej: hello@girache.eu, telefon kontaktowy: (+48) 791 222 712.3

Urządzenie – Urządzenie Girache IoT przeznaczone do wykonywania ćwiczeń przeciwdziałających syndromowi technicznej szyi (Forward Head Posture) realizowanych z wykorzystaniem Aplikacji.

Usługi – świadczenia realizowane przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji w związku z korzystaniem przez Użytkowniczkę/Użytkownika z Urządzenia i Aplikacji. Korzystanie z Usług jest możliwe po zakupieniu Urządzenia i/lub instalacji Aplikacji w wersji LIGHT lub PRO. Liczba Konsultacji zależna jest od wykupienia Pakietu usług dodatkowych.

Zamówienie – zamówienie Produktów lub Usług oferowanych przez Spółkę w Serwisie i/lub Aplikacji.

Strona – Spółka lub Użytkowniczka/Użytkownik, w zależności od kontekstu, zwani również łącznie Stronami.

Formularz Zamówienia – Usługa świadczona przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu i koszyka Shoper.pl oraz Sklepu Online w trakcie składania Zamówienia, polegająca na udostępnieniu interaktywnego formularza, umożliwiającego dokonanie wyboru oraz Zamówienie Produktów lub Usług oraz określenie warunków sprzedaży w tym w szczególności sposobu płatności oraz dostawy.

Newsletter – Usługa świadczona przez Spółkę polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi/Użytkowniczce pod warunkiem udzielenia właściwej zgody, cyklicznie informacji o charakterze handlowym dotyczących w szczególności informacji o Produktach i Usługach oraz nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie Online. Szczegółowe zasady świadczenia usługi„ Newsletter” określone są w punkcie IX poniżej.

Plany Treningowe – Usługa polegająca na dostarczeniu zestawów Ćwiczeń oraz innych usług, dostępne w Aplikacji „GirApp PRO”. Pakiety usług dodatkowych obejmują m.in. Konsultacje i dodatkowe aktywności.

Chat – metoda komunikacji drogą elektroniczną w Serwisie i/lub Aplikacji, Użytkowniczek/Użytkowników, ze Spółką lub Specjalistą. Komunikacja ze Spółką dotyczy kwestii technicznych (Helpdesk). Konsultacje Użytkowniczek/Użytkowników odbywają się na Chacie ze Specjalistą, jeśli Chat jest w zakresie wykupionego przez nią Pakietu usług dodatkowych. Spółka wykorzystuje również Chatboty – zautomatyzowane komunikaty ze strony Spółki dostępne w Serwisie i/lub w Aplikacji w celu interakcji z Użytkownikiem/Użytkowniczką, w tym mające na celu odpowiedzi napytania oraz udzielania informacji handlowych.

II. Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, Aplikacji ich nazw, elementów Serwisu i Aplikacji, w szczególności elementów programistycznych, graficznych i innych, domeny internetowej Serwisu, stanowią wyłączną własność Spółki i korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Użytkowniczka/Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu oraz Aplikacji zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik/Użytkowniczka przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu oraz Aplikacji jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatnościi wykorzystywania plików cookies.
 4. Zabronione są wszelkie czynności, które są sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu oraz Aplikacji lub zabronione przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności takie, które destabilizowałyby pracę Serwisu oraz Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Serwisu oraz Aplikacji lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Spółki ani innych Użytkowników/Użytkowniczek lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 5. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.
 6. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest dysponowanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę aktualną wersją minimum jednej z następujących przeglądarek:
  6.1. Mozilla Firefox;
  6.2. Internet Explorer;
  6.3. Safari;
  6.4. Google Chrome;
  6.5. Opera.
 7. Serwis może działać niepoprawnie w wyniku używania innych przeglądarek lub w wyniku problemów wynikających z innego oprogramowania zainstalowanego na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika/Użytkowniczki. Takie nieprawidłowe działanie nie jest podstawą do reklamacji.
 8. Smartfon lub tablet, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, musi spełniać poniższe wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  8.1. dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji 12.0 lub wyższej,
  8.2. dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji 8.0 lub wyższej.
 9. Na rynku dostępna jest bardzo duża liczba smartfonów i tabletów. Spółka nie jest w stanie zagwarantować bezbłędnego działania Aplikacji na każdym takim urządzeniu. Nie może to być podstawą do reklamacji. Podstawą do reklamacji nie jest również niepoprawne działanie Aplikacji wynikające z innego oprogramowania zainstalowanego na smartfonie lub tablecie Użytkownika/Użytkowniczki. W przypadku problemów z działaniem Aplikacji należy skontaktować się z Spółką na adres: help@girache.eu. Spółka dołoży starań, aby zgłaszane problemy zostały rozwiązane.
 10. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 11. Spółka dokłada wszelkich starań, aby Serwis oraz Aplikacja działały w sposób ciągły. Dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji niezbędne jest prowadzenie, od czasu do czasu, napraw, konserwacji, przeglądów, ulepszeń, zmian Serwisu oraz Aplikacji lub ich elementów. Spółka informuje, że w czasie dokonywania wspomnianych czynności, dostęp do wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji może być wyłączony lub ograniczony. Spółka będzie informowała Użytkowników/Użytkowniczki o przerwach technicznych i czasie ich trwania, w wypadku przerw zaplanowanych przez Spółkę, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów pod adresem strony internetowej, na której umieszczony jest Serwis oraz w Aplikacji. O przerwach technicznych nieplanowanych przez Spółkę, Spółka powiadomi niezwłocznie w dostępnym trybie.
 12. Spółka w celu świadczenia Usług i umożliwienia dokonywania zakupów w Sklepie Online udziela Użytkownikowi/Użytkowniczce niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, nieograniczonej terytorialnie, udzielonej na czas korzystania z Serwisu oraz Aplikacji Licencji na korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji.
 13. Powyższa Licencja uprawnia Użytkownika/Użytkowniczkę wyłącznie do a) tymczasowego zwielokrotnienia Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej b) zwielokrotnienia Aplikacji poprzez jej pobranie na smartfon lub tablet. Użytkownikom nie przysługują jakiekolwiek inne prawa, w tym prawa własności intelektualnej, ponad wyraźnie wskazane w Regulaminie. Zabronione są działania Użytkownika/Użytkowniczki wykraczające poza zakres Licencji, w szczególności dekompilacja i dezasemblacja oprogramowania funkcjonującego  5 w ramach Serwisu oraz Aplikacji ani odtwarzanie kodu źródłowego tego oprogramowania. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Serwisu, Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, Spółka będzie uprawniona do zablokowania Użytkownikowi/Użytkowniczce dostępu do Serwisu lub Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej Licencji na korzystanie z Serwisu i/lub Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Spółki do podjęcia innych stosownych i przewidzianych prawem działań w związku z dokonanym naruszeniem. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne, tekst, oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone i udostępniane w ramach Serwisu oraz Aplikacji, jak i sposób ich przedstawienia (układ), podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich i pokrewnych przysługujących Spółce.
 14. Użytkownik/Użytkowniczka może zgłaszać problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji na adres: help@girache.eu
 15. Smartfon lub tablet powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające przed działaniami niepożądanymi ze strony osób trzecich.

III. Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Aplikację można pobrać korzystając ze sklepu internetowego:
  1.1. App Store – dla systemu iOS tutaj (http://apps.apple.com/pl/app/girapp/id1660620936?I=pl)
  1.2. Google Play – dla systemu Android tutaj (https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.gyrache.mobile.prod)
 2. Pobranie Aplikacji ze sklepu internetowego na smartfon lub tablet jest bezpłatne.
 3. Z Aplikacji oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług mogą korzystać Użytkownicy/Użytkowniczki, które założyły Konto na zasadach określonych w Regulaminie pkt. IV.
 4. Zainstalowanie Aplikacji przez Użytkownika/Użytkowniczkę na jej tablecie lub smartfonie oraz korzystanie z usług oferowanych za jej pośrednictwem wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego Regulaminu.
 5. Prawidłowe korzystanie z Aplikacji, a także z oferowanych za jej pośrednictwem Usług, wymaga posiadania:
  5.1. Urządzenia wraz z Aplikacją w wersji „GirApp PRO” wykupioną zgodnie z Regulaminem lub Aplikacji w wersji „GirApp LIGHT” – o ograniczonych funkcjonalnościach; 5.2. smartfona lub tabletu z dostępem do sieci Internet;
  5.3. włączenia funkcji aktywnego połączenia internetowego (tryb on-line). Opłata za transfer danych następuje zgodnie z taryfą operatora telekomunikacyjnego.
 6. Aplikacja stanowi oprogramowanie, przy pomocy którego Użytkownik/Użytkowniczka, dysponująca wymaganym przez Spółkę Urządzeniem oraz posiadająca wykupioną wersję Aplikacji GirApp PRO, może wykonać Ćwiczenia oraz przesłać parametry wykonanego Ćwiczenia do oceny przez oprogramowanie Spółki lub Specjalistę współpracującego ze Spółką, w zależności od wybranego przez Użytkownika/Użytkowniczkę Pakietu.
 7. Aby zalogować się i korzystać z wszystkich funkcjonalności Aplikacji należy założyć w niej Konto na zasadach określonych tym Regulaminem.
 8. W celu korzystania z Aplikacji w wersji PRO, Użytkownik/Użytkowniczka musi nawiązać połączenie w trybie transmisji Bluetooth pomiędzy Urządzeniem, a swoim smartfonem lub tabletem, na którym zainstalowana została Aplikacja, oraz loguje się do Aplikacji z użyciem loginu (albo adresu e-mail) i hasła, z których korzysta do zalogowania się do swojego Konta. Zalogowanie się do Aplikacji wymaga łączności WiFi lub dostępu do sieci komórkowej.
 9. Dla wykonania Ćwiczeń prawidłowo, konieczne jest stosowanie się przez Użytkownika/Użytkowniczkę do instrukcji przekazywanej w komunikacie dźwiękowym przez trenera podczas wykonywania przykładowego ćwiczenia.
 10. W zależności od wybranej wersji Aplikacji umożliwia dostęp do historii wykonanych Ćwiczeń i ich wyników w smartfonie lub tablecie Użytkownika/Użytkowniczki oraz Konsultacji z wybranym przez Użytkownika/Użytkowniczkę specjalistą współpracującym ze Spółką. – Historyczne dane.
 11. W Aplikacji możliwe jest również skontaktowanie się ze Spółką w ramach rozwiazywania problemów technicznych. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkowniczkę z Aplikacji i usług oferowanych za jej pośrednictwem jest możliwe po wybraniu wariantu Pakietu Ćwiczeń oraz, w przypadku wariantów odpłatnych, opłaceniu opłaty za daną usługę świadczoną przez Spółkę.
 12. Spółka może dodawać nowe funkcjonalności do świadczonych usług oraz rozszerzyć katalog świadczonych usług.
 13. Dokonywanie zakupu Pakietów następuje w Aplikacji. Urządzenia sprzedawane są w Sklepie Online wraz z 6 miesięczną subskrypcją „GirApp PRO”.

IV. Utworzenie Konta

 1. Do założenia Konta konieczne jest:
  1.1. pobranie Aplikacji;
  1.2. W celu założenia Konta Użytkownik/Użytkowniczka:
       1.2.1.wpisuje adres e-mail i ustala hasło składające się z co najmniej 1 dużej litery, 1 cyfry, 1znaku specjalnego i mieć długość minimum 8 znaków.
       1.2.2.Akceptuje treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności i wykorzystania plików cookies, poprzez zaznaczenie pola „Tak” w formularzu rejestracyjnym dostępnym w      procesie zakładania Konta. Użytkowniczka powinna również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
 2. Użytkownik/Użytkowniczka może posiadać wyłącznie jedno Konto.
 3. Użytkownik/Użytkowniczka ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania dokonywane poprzez Konto lub bez logowania się, podejmowane w ramach i za pośrednictwem Serwisu i Aplikacji, w tym Sklepu Online. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu i Aplikacji, w tym Konta do wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Spółkę w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone. Spółka może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkowniczkę od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik/Użytkowniczka niezwłocznie odzyskuje dostęp do Konta.
 5. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązana do zabezpieczenia informacji umożliwiających dostęp do własnego Konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Jedno Konto w Serwisie przeznaczone jest wyłącznie dla jednego Użytkownika/Użytkowniczki.

V. Opłaty za aplikację GirApp PRO - subskrypcia;

 1. Wraz z zakupem Urządzenia Użytkownik/Użytkowniczka otrzymuje 6 miesięczny okres subskrypcji, zwany dalej Okresem Promocyjnym za 1,00 PLN + VAT (wg stawki obowiązującej na dzień płatności)
 2. Płatności za Urządzenie i subskrypcję Użytkownik/Użytkowniczka dokonuje w Serwisie lub Sklepie on-line przy wykorzystaniu dostępnych w nim metod płatności.
 3. Po dokonaniu zakupu, na adres mailowy Użytkownika/Użytkowniczki podany w Serwisie lub Sklepie on-line podczas dokonywania zakupu, zostanie przesłany jednorazowy kod, uprawniający do6 miesięcznej subskrypcji.
 4. Użytkownik/Użytkowniczka otrzymuje w obniżonej cenie 6 miesięczną subskrypcję, która jest przypisana do Konta Użytkownika/Użytkowniczki założonego w Aplikacji GirApp, podanego przy pierwszym parowaniu z Urządzeniem. Pierwsze parowanie po zakupie Urządzenia z Kontem w Aplikacji GirApp, wymaga przejścia przez procedurę określoną w pkt. IV Regulaminu.
 5. Próby parowania już raz zarejestrowanego Urządzenia na kolejne Konto Użytkownika/Użytkowniczki są działaniem niedozwolonym, którego skutkiem jest utrata subskrypcji GirApp PRO w obniżonej cenie.
 6. Subskrypcja GirApp PRO po Okresie Promocyjnym odnawia się automatycznie na okres 30 dni, po cenie określonej w Serwisie lub/i Sklepie on-line.
 7. Użytkownik/Użytkowniczka otrzyma powiadomienie na 30 dni przed upływem okresu promocyjnego o terminie jego zakończenia i może dokonać zakupu subskrypcji na okres dłużysz zgodnie z ofertą w Serwisie i/lub Sklepie on-line lub anulować subskrypcję.

VI. Zamówienia

 1. Cena za Urządzenia jest podana w PLN. Cena za Pakiety Dodatkowe jest podana w polskich złotych(PLN) i/lub dolarach amerykańskich (USD) oraz zawiera podatek VAT. Ceny Produktów lub Usług nie zawierają kosztów dostawy, które określane są odrębnie na etapie składania Zamówienia.
 2. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie Urządzenia
  3.1. Użytkownik/Użytkowniczka składa Zamówienie na Urządzenie w Sklepie Online w Serwisie. Do zamówienia Urządzenia nie jest wymagane posiadanie Konta. Zamówienia na Pakiety Dodatkowe i Subskrypcje GirApp PRO składane są w Serwisie lub Sklepie On-line lub w Aplikacji.
  3.2. Zamówienie składane jest poprzez uzupełnienie niezbędnych danych w Formularzu Zamówienia, takich jak imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Zamówienia: liczba zakupionych Urządzeń, miejsce i sposób dostawy Urządzeń, sposób płatności, a następnie poprzez potwierdzenie zakupu. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych danych Spółka może zwrócić się do Użytkownika/Użytkowniczki o ich uzupełnienie lub skorygowanie.
  3.3. Przyjęcie Zamówienia przez Spółkę potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na e-mail podany przez Użytkownika/Użytkowniczkę w trakcie składania Zamówienia.
  3.4. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Spółkę. Realizacja Zamówienia następuje zgodnie z wybranym sposobem płatności – po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Spółki bądź otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu płatniczego wskazanego w punkcie VII1.4 poniżej a w przypadku wyboru przesyłki za pobraniem z chwilą zawarcia Umowy. Czas realizacji Zamówienia wynosi 5 Dni Roboczych.
  3.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Użytkownikowi/Użytkowniczce treści umowy zawieranej między nim/nią a Spółką następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu w Serwisie oraz (2) przesłanie Użytkownikowi/Użytkowniczce wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 powyżej. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.
  3.6. Dostawy zamówionych Produktów realizowane są na terytorium Unii Europejskiej, poprzezfirmę kurierską współpracującą z Spółką. Aktualny cennik przesyłek kurierskich dostępny jestw trakcie procesu składania Zamówienia na Formularzu Zamówienia.
 4. Zamówienie Pakietu Dodatkowego
  4.1. Użytkowniczka/Użytkownik zamawia Pakiet Dodatkowy w Serwisie i/lub Aplikacji. W przypadku wyboru przez Użytkowniczkę płatnego Pakietu Dodatkowego konieczne jest też podanie przez Użytkowniczkę numeru karty płatniczej oraz wyrażenie zgody na comiesięczne obciążenie tej karty przez Spółkę. Wybierając płatny Pakiet Dodatkowy Użytkownik/Użytkowniczka zgadza się na obciążenie jej za pierwszy miesiąc świadczenia Usług. Użytkownik/Użytkowniczka może zmienić dane karty płatniczej dokonując kolejnej płatności. Dokonanie zakupu w Aplikacji potwierdzane jest przez Spółkę wysyłką wiadomości e-mail na adres podany przez  8 Użytkownika/Użytkowniczkę. Użytkownik/Użytkowniczka może w trybie natychmiastowym zmienić odpłatny Pakiet Dodatkowy na wyższy. Zmiana Pakietu z wyższego na niższy wymaga miesięcznego okresu wypowiedzenia.

VII. Płatności

 1. Spółka udostępnia Użytkownikowi/Użytkowniczce następujące sposoby płatności za Urządzenia oraz Pakiety Dodatkowe dostarczane za pośrednictwem Sklepu Online:
  1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Gyrache sp.zo.o.

  Bank: mBank SA

  Numer rachunku:

  Dla wpłat w PLN – PL 56 1140 2004 0000 3502 7892 1834

  Dla wpłat w USD – PL 77 1140 2004 0000 3512 1835 7629

  1.2. Płatność kartą płatniczą Visa, EuroCard / MasterCard.

  1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem Blue Media S.A następują na zasadach określonych w regulaminie serwisu i wymagają ich akceptacji.
 2. Termin płatności:

  2.1. W przypadku wyboru płatności przelewem za Urządzenie obowiązany/na jest do dokonania płatności w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia Zamówienia.

  2.2. W przypadku wyboru płatności za Urządzenie gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Użytkownik/Użytkowniczka obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

  2.3. Cena za Pakiety wskazana jest w Aplikacji w walucie polski złoty (PLN) i/lub dolar amerykański(USD). Kurs będzie przeliczany według kursu wskazanego przez Narodowy Bank Polski z dnia dokonania płatności.

VIII. Usługi

 1. Spółka świadczy na rzecz Użytkowników/Użytkowniczek Usługi związane z założeniem i administrowaniem Kontem, dostarczaniem Newslettera, obsługą Formularza Zamówienia, a także dostarcza Ćwiczenia, Plany Treningowe, Wyzwania, Relaks z muzyką, Automasaż. Korzystanie z Usług jest możliwe po zainstalowaniu Aplikacji na smartfon lub tablet oraz w przypadku odpłatnych Pakietów Dodatkowych, po dokonaniu zapłaty za wybrany wariant Pakietu. Korzystanie z wersji GirApp PRO wymaga posiadania Urządzenia. Zakres Usług zależy od wybranej wersji aplikacji LIGHT/PRO oraz Pakietu. Usługi świadczone są przez Spółkę lub przez Spółkę i Specjalistów. Zasady prowadzenia Konsultacji oraz ćwiczeń przez Specjalistów określa Specjalista indywidualnie.
 2. Usługi w ramach Aplikacji GirApp LIGHT/PRO świadczone są za pośrednictwem Aplikacji, zgodnie z Regulaminem po jego uprzednim zaakceptowaniu. Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązana do zapoznania się z instrukcją użytkownika Urządzenia, przed rozpoczęciem jego użytkowania.
 3. Do rozpoczęcia świadczenia Usług w ramach każdej wersji aplikacji oraz wybranego Pakietu konieczna jest weryfikacja przez Użytkownika/Użytkowniczkę, czy nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń oraz użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami w Aplikacji GirApp. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie korzystania z Usług lub wątpliwości Użytkownika/Użytkowniczki związanych z kwestiami zdrowotnymi lub problemami9technicznymi, Użytkownik/Użytkowniczka ma prawo i powinien/na niezwłocznie skontaktować się ze Spółką, celem ustalenia przyczyn pojawienia się takich nieprawidłowości oraz uzyskania rekomendacji co do dalszego postępowania. W przypadku odpłatnych dodatkowych Pakietów zapewniających wsparcie Specjalisty, Użytkownik/Użytkowniczka w pierwszej kolejności powinna skontaktować się ze Specjalistą.
 4. Użytkownik/Użytkowniczka zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu przez wszystkie etapy zamawiania i korzystania z Usług.
 5. Usługi oferowane Użytkownikowi/Użytkowniczce w Aplikacji GirApp nie uwzględniają stanu zdrowia Użytkownika/Użytkowniczki. Spółka nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika/Użytkowniczki, w szczególności nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich codo schorzeń lub urazów Użytkownika/Użytkowniczki, stąd też przed rozpoczęciem stosowania Usług należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność stosowania Usług przez konkretnego Użytkownika.
 6. Wielość czynników wpływających na skuteczność Usług powoduje, że Spółka nie daje gwarancji, że stosowanie Usług przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszego stosowanie Usług i skonsultować się z lekarzem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego typu urazy i schorzenia powstałe w wyniku stosowania Usług.
 7. Efekty stosowania Usług przez różnych Użytkowników mogą się różnić.
 8. Usługi w ramach Aplikacji GirApp nie są przeznaczone dla kobiet ciężarnych, osób cierpiących na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych). Osoby takie nie powinny korzystać z Usług.
 9. Serwis nie jest źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim lub w Usługach nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza lub fizjoterapeuty.
 10. Spółka nie dysponuje informacjami o stanie zdrowia Użytkowników/Użytkowniczek, w związku z czym go nie kontroluje. Użytkownicy/Użytkowniczki powinni samodzielnie dbać o swój stan zdrowia, w tym poddawać się odpowiednim badaniom lekarskim.
 11. Jeśli podczas użytkowania Urządzenia Użytkownik/Użytkowniczka odczuwa ból lub inne niepokojące objawy określone w pkt. 11 powinna przerwać ćwiczenia i skonsultować się̨ z lekarzem.
 12. Czerwone flagi - zidentyfikowanie przed przystąpieniem do korzystania z Urządzenia i/lub Aplikacji GirApp przynajmniej jednego z poniższych objawów lub symptomów stanowi bezwzględną podstawę do zaprzestania korzystania z Urządzenia/Aplikacji GirApp przez Użytkownika/Użytkowniczkę oraz niezwłocznej konsultacji z lekarzem.
  12.1. Choroba nowotworowa w przeszłości.
  12.2. Nagła utrata masy ciała, bez uchwytnej (definiowanej) przyczyny.
  12.3. Narastające osłabienie lub/i wycieńczenie organizmu, bez uchwytnej przyczyny.
  12.4. Gorączka lub stan podgorączkowy (podwyższona temperatura).
  12.5. Ból w rytmie dobowym opisywany jako stały bez uchwytnej przyczyny i zależności od wykonywanych czynności.
  12.6. Ból spoczynkowy, często opisywany jako pulsujący.
  12.7. Obrzęk jednego lub więcej stawów bez wyjaśnionej przyczyny.
  12.8. Niezdiagnozowany uraz w wywiadzie.
  12.9. Świeży lub/i postępujący niedowład obwodowy.
  12.10. Nietrzymanie moczu lub/i stolca powiązane z bólem kręgosłupa.
  12.11. Zaburzenia napięcia mięśniowego − obniżenie lub podniesienie, zaburzenia czucia powierzchniowego lub/i głębokiego jednej połowy ciała lub dwu/cztero kończynowe bez wyjaśnionej przyczyny.
  12.12. Zaburzenia zborności ruchowej bez wyjaśnionej przyczyny.
  12.13. Zaburzenia równowagi i krótkotrwałe utraty świadomości.

IX. Newsletter

 1. Usługa subskrypcji newslettera i innych informacji handlowych od Spółki świadczona jest bezpłatnie przez Spółkę na rzecz Użytkowników/Użytkowniczek, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. Użytkownik/Użytkowniczka zamawia usługę zasubskrybowania newslettera za pomocą formularza dostępnego na stronie Girache.eu poprzez podanie swojego imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail), a następnie uaktywnia przycisk „Zapisz się”.
 3. Użytkownik/Użytkowniczka podczas zapisu do newslettera może wybrać opcję „Zostań GirFriend”,status GirFriend opisano w Serwisie.
 4. Spółka wysyła Użytkownikowi/Użytkowniczce wiadomość e-mail z linkiem służącym do potwierdzenia zamówienia newslettera. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika/Użytkowniczkę w link potwierdzający pomiędzy Spółką a Użytkownikiem/Użytkowniczką zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi newslettera na czas nieoznaczony.
 5. Użytkownik/Użytkowniczka może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z newslettera następuje poprzez naciśnięcie przez Użytkownika/Użytkowniczce w link o treści „Wypisz się z newslettera” znajdującego się w wiadomości e-mail z newsletterem.
 6. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Spółkę jest dobrowolna i Użytkownik/Użytkowniczka może ją wycofać w każdej chwili.

X. Konsultacje

 1. Pakiety „GirPack” zawierające Ćwiczenia udostępniane są przez Spółkę w wariantach Light i PRO. Szczegółowe opisy wariantów Pakietów „GirPack” zawarty jest w Sklepie Online.
 2. Użytkownik/Użytkowniczka może wykupić Pakiet „GirPack” w wersji Aplikacji „GirApp PRO” zawierający Konsultacje świadczone przez Specjalistę. W tym wariancie Pakietu Usługa świadczona przez Spółkę polega na udostępnieniu Serwisu do świadczenia przez Specjalistów usług na rzecz Użytkownika/Użytkowniczki. Za pośrednictwem Serwisu (Chat) Użytkowniczka umawia Konsultację. Konsultacja odbywa się drogą elektroniczną poza infrastrukturą Serwisu. Specjalista może zalecić Użytkownikowi/Użytkowniczce osobistą wizytę w gabinecie lekarskim lub gabinecie fizjoterapeuty.
 3. Specjalista określa cenę świadczonych przez siebie Konsultacji. Opłata ta jest doliczana do Ceny i pobierana przez Spółkę. Informacje o wysokości opłaty za Konsultację wskazanego Specjalisty dostępne są w ramach Sklepu Online.
 4. Wszelkie Ćwiczenia wykonywane za pomocą Aplikacji i Serwisu nie zastępują bezpośredniej wizyty w gabinecie lekarskim lub fizjoterapeutycznym i nie mają one charakteru diagnozy.
 5. Wyniki/Raporty oraz informacje na temat postępów będą dostępne wyłącznie w Aplikacji GirAppw wersji PRO po zalogowaniu się Użytkowniczki do Konta.
 6. Spółka wyłącznie udostępnia funkcjonalności Serwisu Specjalistom w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkowniczkami oraz zawierania umów o świadczenie Usług. Spółka nie jest stroną tych umów, nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników/Użytkowniczek za należyte wykonanie Usług. Stronami umowy o wykonanie Konsultacji są Użytkownik/Użytkowniczka i Specjalista.

XI. Odpowiedzialność Spółki

 1. Zasady ogólne
  1.1. Spółka dąży do utrzymania ciągłości funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Odpowiedzialność Spółki za niedostępność Serwisu spowodowaną czynnikami niezależnymi od Spółki o charakterze technicznym lub działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jest wyłączona. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik/Użytkowniczka jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o powyższym Spółki.

  1.2. W przypadku zaistnienia zakłóceń technicznych działania Serwisu skutkujących brakiem dostępności Serwisu, Spółka podejmie wszelkie działania mające na celu niezwłoczne usunięcie awarii oraz ewentualnych negatywnych skutków.

  1.3. Spółka udziela 12 miesięcznej gwarancji na Produkty. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia zakładanych rezultatów Ćwiczeń opisywanych przez Spółkę w materiałach informacyjnych dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem innych kanałów komunikacji Spółki (materiały promocyjne, fanpage), w szczególności ze względu na indywidualne uwarunkowania zdrowotne, które nie były wcześniej znane Spółce lub Specjalistom lub w sytuacji niestosowania się do planów treningowych.

  1.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialność za szkody, które poniesie Użytkownik/Użytkowniczka na skutek korzystania z Aplikacji GirApp, chyba że powstały wyłącznie z winy umyślnej Spółki.

  1.5. Spółka w szczególności nie odpowiada za:
  1.5.1. za uszkodzenie telefonu/tabletu lub oprogramowania na skutek korzystania z Aplikacji GirApp;
  1.5.2. za utratę danych Użytkownika zawartych w telefonie/tablecie (zabezpieczenie danych leży w gestii Użytkownika)
  1.5.3. za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania zainstalowanego na telefonie/tablecie Użytkownika.
  1.6. Jeżeli korzystanie z Aplikacji GirApp powoduje powstawanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów (np. za Internet czy zakup telefonu/tabletu) ponosi je w całości Użytkownik/Użytkowniczka. Zakres usługi oferowanej przez Aplikację GirApp nie obejmuje, niezbędnego w tym celu, skorzystania z Internetu. O dostęp do Internetu, spełnienie wymogów technicznych, konfigurację i wydajność telefonu/tabletu przeznaczonego do korzystania z Aplikacji, jak również o aktualność wymaganego oprogramowania musi zadbać Użytkownik/Użytkowniczka na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
 2. Postanowienia dotyczące Użytkowników/Użytkowniczek niebędących Konsumentami:
  2.1. W wypadku Użytkowników/Użytkowniczek niebędących Konsumentami Spółka ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Użytkownika/Użytkowniczki sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy.

  2.2. Z chwilą wydania przez Spółkę Produktu przewoźnikowi na Użytkownika/Użytkowniczkę niebędącego Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Spółka w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Użytkownikowi/Użytkowniczce oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  2.3. W razie przesłania Produktu do Użytkownika/Użytkowniczki za pośrednictwem przewoźnika Użytkownik/Użytkowniczka niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  2.4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

  2.5. W wypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Spółka może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług polegających na udostępnieniu funkcjonalności Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi/Użytkowniczce stosownego oświadczenia w formie dokumentowej.

  2.6. Odpowiedzialność Spółki w stosunku do Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy między Spółką, a Użytkownikiem/Użytkowniczką, nie więcej jednak niż do kwoty 800 zł (ośmiuset złotych).Spółka ponosi odpowiedzialność w stosunku do Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem.

  2.7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Spółką, a Użytkownikiem/Użytkowniczką niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Spółki.

XII. Odstąpienie od lub rozwiązanie Umowy

 1. Umowa pomiędzy Konsumentem a Spółką wygasa wskutek:
  1.1. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy przez Konsumenta lub Spółkę, za 30 dniowym terminem wypowiedzenia,
  1.2. wypowiedzenia przez Spółkę Umowy w innych przypadkach określonych w Regulaminie.
 2. Spółce przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Użytkownikiem/Użytkowniczką niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika/Użytkowniczki niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Spółki.
 3. Umowa z Użytkownikiem/Użytkowniczką może być rozwiązana przez Spółkę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Spółkę:
  3.1. podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Użytkownika/Użytkowniczki,

  3.2. wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających prawa osób trzecich,

  3.3. podejmowania przez Użytkownika/Użytkowniczkę działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu lub Aplikacji,

  3.4. podejmowania przez Użytkownika/Użytkowniczkę innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Spółki, mimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 3 dni roboczych na usunięcie naruszeń. Postanowienia pkt 1 i 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
 4. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej Spółce przysługuje prawo do wprowadzenia blokady Konta z powodu przyczyn wskazanych w pkt. XII ust. 3 Regulaminu lub w przypadku podejrzenia Spółki o korzystaniu z Konta przez osobę nieupoważnioną przez Użytkownika/Użytkowniczkę.
 5. Ustanowienie blokady Konta uniemożliwia zalogowanie się do Konta i korzystanie z jego funkcjonalności. W celu usunięcia blokady Użytkownik/Użytkowniczka powinien skontaktować się ze Spółką. Spółce przysługuje prawo do utrzymania zastosowanej blokady Konta do czasu podjęcia decyzji o rozwiązaniu Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie i usunięcia naruszeń.
 6. Użytkownikowi/Użytkowniczce nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Spółki w związku z zablokowaniem Konta.
 7. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  7.1. pisemnie na adres: Gyrache sp.zo.o.,  ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin;
  7.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@girache.eu;
 8. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 9. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  9.1. dla umowy, w wykonaniu której Spółka wydaje Produkt, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od daty objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części9.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 11. Spółka ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Online). Spółka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Spółka nie zaproponowała, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Spółce lub przekazać go osobie upoważnionej przez Spółkę do odbioru, jeśli Spółka zaproponowała, że odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Gyrache sp.zo.o.,  ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 14. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:14.1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Online, Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.14.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 15. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  15.1. o świadczenie usług, jeżeli Spółka wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Spółkę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  15.2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 16. Użytkownik/Użytkowniczka może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji poprzez jej trwałe usunięcie ze swojego smartfonu lub tabletu. Usunięcie Aplikacji ze smartfona lub tabletu nie powoduje usunięcia Konta w Serwisie.

XIII. Reklamacje

 1. Postanowienia ogólne
  1.1. Zgłoszenia dotyczące niewykonania lub nienależytego świadczenia Usług przez Spółkę należy zgłaszać na adres elektroniczny: help@girache.eu. Każde zgłoszenie powinno zawierać dane Użytkownika/Użytkowniczki takie jak: imię i nazwisko oraz dokładny opis sytuacji będącej podstawą reklamacji jak również ewentualne propozycje co do rozstrzygnięcia sytuacji będącej podstawą reklamacji. Spółka udziela odpowiedzi na zgłoszenie w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, a w przypadku otrzymania zgłoszenia niezawierającego informacji wymaganych do jego rozpatrzenia, zwróci się do Użytkownika/Użytkowniczki o przekazanie dodatkowych informacji oraz rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od otrzymania informacji uzupełniających.
 2. Postanowienia odnoszące się do Konsumentów
  2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Spółki względem Użytkownika/Użytkowniczki, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2.2. Spółka jest zobowiązana dostarczyć Użytkownikowi/Użytkowniczce Produkt bez wad.
  2.3. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika/Użytkowniczkę:
       2.3.1. pisemnie na adres: Gyrache Sp. z o.o., zwroty  ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin;
  lub
       2.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: help@girache.eu;

  2.4. Zaleca się podanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Spółkę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2.5. Spółka ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika/Użytkowniczki niezwłocznie, nie później niżw terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Spółki w powyższym terminie oznacza, że Spółka uznała reklamację za uzasadnioną.
  2.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Spółkę do reklamacji Użytkownika/Użytkowniczki lub do wykonania uprawnień wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Spółki, Użytkownik/Użytkowniczka zostanie poproszony o wysłanie Produktu na adres Spółki: Gyrache p. z o.o. REKLAMACJE  ul. Kryształowa 10/U2 , 20-582, Lublin
  2.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 2.6 powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Spółkę do reklamacji, o którym mowa w pkt. 2.5 powyżej oraznie narusza prawa Użytkownika/Użytkowniczki żądania od Spółki usunięcia wady, o którym mowa w art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego.

XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika/Użytkowniczkę w procesie zakładania Konta oraz korzystania z Serwisu i Aplikacji jest
  Gyrache sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spółka może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników/Użytkowniczek innemu podmiotowi, na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka może udostępnić dane osobowe Użytkowników/Użytkowniczek znajdujące się w Serwisie Specjalistom, w przypadku wyboru przez Użytkownika/Użytkowniczkę wersji GirApp PRO i/lub Pakietu zawierającego usługi Specjalisty.
 2. Użytkownikowi/Użytkowniczce przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich zmiany.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika/Użytkowniczkę jest dobrowolne, ale brak podania tych danych uniemożliwia utworzenie Konta, składania Zamówień, korzystanie przez Użytkownika/Użytkowniczkę z Serwisu oraz Aplikacji i oferowanych za ich pośrednictwem Usług. Użytkownik/Użytkowniczka zapewnia, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe i kompletne. W przypadku zmiany danych osobowych lub potrzeby ich poprawienia, Użytkownik/Użytkowniczka powinien/na zwrócić się z taką prośbą o zmianę do Spółki na adres e-mail: daneosobowe@pelvifly.com. Użytkownik/Użytkowniczka ma możliwość dokonywania zmian danych osobowych w swoim Koncie. W takim wypadku Użytkownik/Użytkowniczka powinien skontaktować się ze Spółką na podany powyżej adres e-mail.
 4. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników określa szczegółowo Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies.

XV. Zmiany Regulaminu

 1. Spółce przysługuje uprawnienie do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności z uwagi na zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Spółka poinformuje o tym fakcie Użytkowników w drodze komunikatu zamieszczonego w Serwisie pod adresem Girache.eu, wiadomości wysłanej na adresy e-mail Użytkownika/Użytkowniczki lub w inny, zwyczajowo przyjęty sposób, na co najmniej 14 dni przed planowanym wejściem zmian w życie.
 2. Wiadomość będzie zawierała szczegółową informację co do treści i zakresu wprowadzonej zmiany.
 3. Brak oświadczenia Użytkownika/Użytkowniczki o braku zgody na wprowadzone zmiany w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji dotyczącej zmiany Regulaminu traktowane jest jako akceptacja znowelizowanej treści Regulaminu.
 4. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy, zawarte przed wejściem w życie zmienionej wersji Regulaminu.
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika/Użytkowniczki oświadczenia o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie, Umowa rozwiązuje się wraz z upływem terminu wejścia w życie nowego Regulaminu. Postawienia pkt. XII Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Konsumentów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Spółka nie przenosi na Użytkownika/Użytkowniczkę jakichkolwiek praw innych niż wskazane wprost w Regulaminie, w tym w szczególności nie przenosi praw majątkowych i nie udziela licencji, z wyjątkiem tych wskazanych w Regulaminie. Wszelkie oznaczenia identyfikujące Spółkę (w szczególności znaki towarowe) mogą być wykorzystywane przez Użytkownika/Użytkowniczkę wyłącznie za uprzednią zgodą Spółki wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami Spółka może dokonać cesji prawi obowiązków wynikających z Umowy na rzecz dowolnej strony trzeciej bez zgody Użytkownika/Użytkowniczki.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w ramach Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

XVII. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem/Użytkowniczką, a Spółką, której przedmiotem są Produkty i Usługi dostarczane przez Spółkę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami lub Produktami dostarczanymi przez Spółkę będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.